Училището

ИМЕ: ОУ „Св.Св. Кирили Методий”
адрес: с.Драгичево, общ. Перник ,
ул. „Възраждане“№ 66
тел.: 07718 22 26
e-mail: ou_dragichevo@abv.bg
ПАРАЛЕЛКИ : 8 – за учeбната 2014/2015г.
ПРИЕМ: за І клас – 1 паралелка
ОРГАНИЗАЦИЯ:
*Едносменна организация на учебния процес
Полуинтернатни групи – общо 4 групи: І-ІV клас/сборна/ – 1 група , ІІ клас -1 група, ІІІ клас -1 група, V-VІІІ клас – 1 група
Заниманията в групите са по I -ви вариант – до обяд задължителните учебни часове, а следобяд – заниманията в ПИГ
ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ И ДЕЙНОСТИ:
*Участия в проекти
ПРЕПОДАВЕТЕЛИ:
Директор – 1
Педагогически персонал – 15
11 – висше образование, 4 – полувисше образование
ІІ ПКС – 2, ІV ПКС – 3, V ПКС – 1
Непедагогически персонал – гл. счетоводител – 1, хигиенисти – 2,
ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:
Утвърждаване на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Драгичево като конкурентоспособно училище, способно да подготвя учениците ни за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум, обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и умения у учениците за активно взаимодействие със соцалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.
drag1
drag2

Няма коментари:

Публикуване на коментар